Diensten

Organisatie onderzoek
Reorganisaties
Verandertrajecten
Trainingen voor recruitment
Trainingen op gebied van waterveiligheid - Veiligheidsacademie Noord West in Harderwijk
Virtual & Mixed reality

Klanten 
DHL  B.V.
Selektvracht  B.V.
Renault Trucks Benelux  B.V.
Koninklijke Landmacht Personeels Risico Management (PRM)
Koninklijke Landmacht - Recruitement personeel 2007-2018
Koninklijke Marine - Recruitement 
personeel 2013-2018
Icare zorg  B.V.
Espria zorg  B.V.
Evean zorg  B.V.
Trans zorg  B.V.
GGZ  B.V.
IJsselland Hospital  B.V.
Hollander Techniek  B.V.
Care Schadeservice  B.V.
Wavin Overseas
Honeywell  B.V.
Farm Frites  B.V.
Zeetech  B.V.
Hamburg-Manheimer  B.V.
Motip-dupli  B.V.
Transcom  B.V.
TAUW  B.V.
Gemeente Rotterdam SoZaWe DAAD
Gemeente Hilversum
Gemeente Borger-Odoorn
Twinpack BV
Espria Sharde Service Center  B.V.
OrbusNeich
Lammers van Toorenburg Benelux PR  B.V.
Draka communications B.V.
Upper Deck International B.V.
Watson Wyatt IC
Meatco BV
Landstede ROC
Veiligheidsacademie Noord-Oost

TNO -INNOVATION FOR LIFE - KENNISBANK SOCIALE INNOVATIE - http://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank

BOL.COM http://www.bol.com/nl/p/blended-coaching/1001004007104437 

MENS CENTRAALhttp://www.menscentraal.nl/blended-coaching-voor-integrale-organisatie-vernieuwing.html

EMDP  http://www.emdp.nl/aboutus/RobRemie 

OMERO http://www.omero.nl/auteurs/b/u/aldert-van-buuren/blended-coaching-druk-1/

MANAGEMENT SITE http://www.omero.nl/auteurs/b/u/aldert-van-buuren/blended-coaching-druk-1/ 

HR NETWERKhttp://www.hrnetwerk.nl/hrm_recensies.php?recensies=Blended_coaching_-_organisatievernieuwing_door_sociaal_leren

ORDE VOOR ORGANISATIE ADVISEURShttp://www.ooa.nl/publicaties-door-ooa-leden 

GREY MATTERS - http://www.greymatters.nl/2010/12/12/video-interventies 

KLIKhttp://www.qlik.nl/info/2739539479/ 

ONLINE COACH ZEER SUCCESVOL - http://blendedcoaching.pr.co/4411-online-coach-zeer-succesvol 

TECHBASE https://www.youtube.com/watch?v=RzFQb97-mEQ 

LITERATUURPLEIN http://www.literatuurplein.nl/persdetail.jsp?persId=417991 

DE DRUKKERIJ http://www.de-drvkkery.nl/index.php/component/mbhbooksearch/?task=gosearch&query=Quist%2C+Uitgeverij&start=2 

BOEKHANDEL http://boekhandel-pantheon.mijnboekhandelaar.com/index.php/mbhbooksheet?task=bookview&query=9789077983508 

BIBILIOTHEEK http://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.321342259.html 

TRAINING INFO http://www.traininginfo.be/booksarchive.php?txtlang=nl-be&start=281 

BOEK.BE http://www.boek.be/boek/blended-coaching 

PERSONEEL ADVIES http://www.personeelsadvies-info.nl/artikel/id744-Blended_Coaching.html 

 

 

Werven met eigen medewerkers en managers
Werving van personeel verloopt tegenwoordig via social media, informele netwerken en op beurzen en evenementen. De pre-werving, zonder selectie is daar een goed voorbeeld van. De organisatie heeft banden met opleidingscentra en met werving- en selectiebureaus. Voor Defensie verzorgen wij sinds 2010 een programma om met personeel nieuwe belangstellenden toe te leiden naar informatie dagen en vacatures. Wij geven daarvoor de navolgende opleidingen.

Part Time Werver
Hoe belangrijk is de rol van de Part Time Werver? Part Time Wervers komen uit alle Krijgsmachtdelen en bekleden verschillende rangen en functies. De centrale organisatie beschikt over beroepsvoorlichters van alle Krijgsmachtdelen beschikken over deeltijd Wervingcellen en of Roadshows. De relatief nieuwe loot aan de tak is de Part Time Werver en wordt nadrukkelijk geprofileerd. De initiële rol van de PTW’er is om contact te maken met de belangstellenden en belangstellenden in te schrijven voor informatiedagen zoals dit door de Staatsecretaris in 2008 is verwoord.

 

“Parttime wervers hebben vooral succes omdat zij tot dezelfde categorie behoren als de mensen die Defensie graag wil werven. Door hun ervaring en belevingswereld zijn zij als geen ander in staat een beeld te schetsen van het werken bij Defensie”. De staatssecretaris van Defensie (2008)

 

De rol van Part Time Werver (PTW) blijft de komende jaren belangrijk in het personeelswervingstraject van het Ministerie van Defensie. De rol van deze functie zal met enige regelmatig worden aangepast aan de hand van de doelgroep die wordt geworven. Juist die flexibiliteit is van belang om de PTW-rol gedurende het proces aan te passen aan “wat Defensie vraagt” en “wat de markt biedt”. Deze flexibiliteit is de kracht van de organisatie omdat aanpassen van programma’s aan verschillende wensen en culturen van krijgsmachtonderdelen PTW groepen met verschillend niveau van belang wordt geacht.

PTW: basis opleiding - 2 dagen – contact maken en overtuigen
PTW plus: belangstellende via internet inschrijven voor een informatiedag - 2 dagen
PTW Floormanager: opzetten en begeleiden van een evenement - 2 dagen

Wilt u ook werven met eigen managers en medewerkers? Neem contact met ons op.

 

 

 

Organisatieontwikkeling
Een goede definitie van organisatieontwikkeling is: een systeembrede toepassing en overdracht van kennis uit de gedragswetenschap naar een geplande ontwikkeling; versterking en implementatie van strategie, structuur en proces voor de effectiviteit van de organisatie. Dit is een vrije vertaling van het origineel:

 

A systemwide application and transfer of behavioral science knowledge to the planned

development, improvement, and reinforcement of the strategies, structures, and processes

that lead to organizational effectiveness.

 

Deze definitie geeft aan dat het bij een organisatieontwikkeling noodzakelijk is om op organisatieniveau het overzicht te bewaren van deze ontwikkeling, zodat het totale systeem wordt onderzocht en versterkt. De strategie en de bijbehorende geformuleerde doelstellingen leiden tot ontwikkeling en effectiviteit.

Geplande verandering
De ontwikkeling van een organisatie kenmerkt zich door een cyclisch proces van ontdooien, veranderen en bevriezen. Het schema van Lewin kenmerkt zich door de begrippen Freeze – Unfreeze - Refreeze. Succesvol veranderen betekent dat iets wordt losgemaakt en vernieuwd wordt. Er is pas sprake van een echte verandering als deze vernieuwingen onderdeel worden van het routinematige handelen van de organisatie. Wij geloven dat men veranderingen gepland kan laten plaatsvinden. Hierbij passen wij actief onderzoek (action research) toe (zie figuur): eerst stellen we het probleem vast, waarna we enkele stappen doorlopen om te komen tot een juiste analyse van de situatie. In deze fase maken we gebruik van organisatieonderzoek, online enquêtes, interviews, deskresearch en wat nog meer nodig is voor de analyse van het ‘probleem achter het probleem’.


Vervolgens stellen we samen met de klant vast wat we wensen te ontwikkelen, zodat we daarna plannen kunnen omzetten in actie, die leiden tot de deze organisatieontwikkeling.  

Werkwijze
Om de doelstellingen van onze opdrachtgevers te kunnen verwezenlijken, hanteren wij een aanpak waarin we bijvoorbeeld allerlei methodieken, theorieën en analyses combineren. Wij noemen dat onze blended manier van werken: we mixen alles wat nodig is om te komen tot een goede veranderformule voor de organisatie van onze opdrachtgever. Om meetbare resultaten van de benodigde gedragsverandering te verkrijgen, combineren we dus alles in een geheel. Daarbij is een roadmap of stappenplan leidend.Dit gedachtegoed en onze praktijkervaring van de afgelopen jaren hebben geleid tot geplande gedragsverandering. In het figuur hieronder wordt schematisch weergegeven hoe wij de geplande verandering hebben vormgegeven. Telkens worden vier fasen doorlopen om er zeker van te zijn dat alle benodigde stappen voor ontwikkeling gezet zijn.

Deze vier fasen:

 In elke fase gebruiken we dus verschillende werkvormen en methodieken. Het figuur hierboven toont per fase enkele bouwstenen.

 

 

 


FASE 1 – analyse en contracteren
Als organisatieadviseurs analyseren we in de eerste fase welke doelstellingen de organisatie nastreeft en wat het management denkt dat er aan ontwikkeling nodig is. Aansluitend gaan we de contractfase in. Daarin sluiten we een overeenkomst met onze opdrachtgever bestaande uit een psychologisch contract en een echt contract. Wanneer de opdrachtgever niet volledig zelf de ontwikkeling wil ondersteunen, zal de uitvoering lastig verlopen. Vandaar dat we deze contractfase belangrijk vinden aangezien op dat moment de interventie start. Om de analyse invulling te geven voeren we online enquêtes en persoonlijke interviews uit. Daarnaast verzamelen wij informatie middels deskresearch, wat bijdraagt aan een goede dataset met gegevens over de organisatie waarmee we de tweede fase ingaan, de diagnosefase.

FASE 2 – diagnose
In de tweede fase stellen we een grondige diagnose van de situatie waarin de organisatie van de opdrachtgever verkeert. Gedurende de diagnosefase discussiëren we in de feedbacksessie met het management en een zo groot mogelijke groep mensen die heeft bijgedragen aan de diagnose. Hierdoor zijn alle lagen vroegtijdig betrokken bij de verandering. Aansluitend op de feedbacksessie verstrekken we aan de overige managers en medewerkers een rapport, zodat mede-eigenaarschap ontstaat van de huidige situatie waarin de organisatie zich bevindt. Participatie en committment zijn belangrijke elementen in gedragsverandering. Na het vaststellen van de huidige situatie kunnen we samen met het management bepalen hoe we gaan komen tot de gewenste situatie die in fase 1 besproken is. Daarna gaan we naar fase 3, de geplande verandering in de vorm van een roadmap.

FASE 3 – roadmap van interventie(s)
Deze roadmap bestaat uit een aaneenschakeling van interventies en vertegenwoordigt de implementatiefase van de organisatieontwikkeling. De uitvoering van het plan, de coördinatie en de benodigde interventies verlopen via een organisatieregisseur en de e-Coaches in ons blended coaching - concept. Blended coaching is een combinatie van digitaal en klassikaal leren, waarbij begeleiding in de praktijk essentieel is om de benoemde gedragsverandering te toetsen. De voortgang en de resultaten van het ontwikkelprogramma zijn vanaf het begin te monitoren, want het programma maakt gebruik van een online leeromgeving.

FASE 4 – feedback & verankeren
Door feedback en verankering wordt de geplande verandering volledig doorlopen. Daardoor ligt in deze fase de nadruk op de resultaten van het veranderplan verwerken en accepteren. Na de feedback heeft het management dan een belangrijke taak om de gerealiseerde ontwikkeling blijvend te verankeren in de organisatie. Dit door zelf het goede voorbeeld te blijven geven en aandacht te blijven schenken aan de ontwikkeling van medewerkers.

 

 

Blended Coaching Consultancy
Coachend & Adaptief Leiderschap is een vorm van leiderschap die succesvol is gebleken bij het ‘nieuwe werken’ en benadering van leiderschap vanuit generatieperspectief. 

ONZE AANPAK 
De opleiding is gebaseerd op de methodiek Blended Coaching. Deze methodiek helpt deelnemers hun vaardigheid in Coachend & Adaptief Leiderschap te ontwikkelen en de voordelen in de eigen praktijk te ervaren. In een mix van online kennisoverdracht, klassikale vaardigheidstraining en praktische begeleiding op de werkplek, met feedback, worden de deelnemers gestimuleerd kennis en vooral ervaring op te doen. De persoonlijke begeleiding is in handen van een ervaren coach, die desgewenst aanwezig is bij gesprekken op de werkplek.

DE DOELSTELLING 

Het traject heeft als doel om uw leidinggevenden te laten ontwikkelen in hun leiderschap. Deze ontwikkeling zal uitstralen naar hun medewerkers en hun team(s). Want ook deze zullen zich ontwikkelen. Met de opdrachten kunnen accenten worden gelegd in het ontwikkelpad en worden verbeterplannen gemaakt die het behalen van uw organisatiedoelen ondersteunen. De persoonlijke ontwikkeling van uw leidinggevenden krijgt daardoor direct effect op de resultaten binnen uw organisatie. De ontwikkeling en effecten worden gemeten en zichtbaar gemaakt.

DE DOELGROEP 

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die zich willen ontwikkelen in het Coachend & Adaptief Leiderschap en in de vaardigheden om verschillende stijlen van leidinggeven flexibel toe te passen. Leidinggevenden die willen leren in hun eigen praktijk en omgeving.

DE OPBOUW 

De deelnemer doorloopt een traject van drie modules in een periode van ongeveer 12 weken. In de modules zijn twee stappen te onderkennen: bewustwording en ervaring opdoen in de eigen praktijk. Het traject wordt gestart met een Kick Off en afgesloten met een Kick Out. Daartussen actief ingerichte workshops, Coaching on the Job en gemiddeld een opdracht per week. Gedurende het traject zijn meetmomenten opgenomen om de uitgangssituatie en de ontwikkeling van de deelnemer te meten.